Skip to main content
Home » Privacy And Cookies

Privacyreglement

In ons privacybeleid gebruiken we een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

REGLEMENT: DEZE PRIVACYVERORDENING;

Uitleg van de regels

Klik digital mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zomaar verwerken. De Privacywet is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Deze wetgeving beperkt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen. Op grond van deze wet heeft Klik digital de plicht jegens haar klanten:

• haar opdrachtgevers te informeren over de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Klik digital worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kan inzien;

• toestemming vragen om bepaalde gegevens te verwerken.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom leggen wij in dit Reglement uit hoe wij met uw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik ervan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om uw toestemming moeten vragen.

De persoonsgegevens die Klik digital gebruikt en het doel van het gebruik

Klik digital verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of wordt van Klik digital, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Klik digital of contact met ons opneemt via het contactformulier. Klik digital verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• het financieel en administratief afhandelen van de overeenkomst die klanten sluiten met Klik digital;

• om onze diensten te kunnen leveren;

• indien nodig klanten of geïnteresseerden te bereiken;

• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/optimaliseren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Klik digital verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

• dat op grond van een wettelijke regeling vereist is;

• dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten;

• u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Taken / beveiligde toegang / vertrouwelijkheid / bewaartermijn

Klik digital verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet. Dit houdt onder meer in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en op behoorlijke/zorgvuldige wijze in overeenstemming met de wet en dit Reglement. Uw persoonsgegevens zijn alleen in te zien door personen werkzaam bij Klik digital, tenzij anders vermeld in dit reglement. Al uw persoonsgegevens zijn door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor elke persoon die bij Klik digital werkt om in te loggen op het digitale systeem.

• de personen werkzaam bij Klik digital hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle aan Klik digital verstrekte persoonsgegevens;

• Klik digital heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen externe inbreuken in overeenstemming met de wet;

• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede administratie. Klik digital hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Dan zal Klik digital zich houden aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn.

Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en met welk doel;

• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van deze gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien nodig (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen kan alleen worden voldaan indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet bewaard mogen worden op grond van een wettelijke regeling;

• het recht van bezwaar: het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;

• het recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om de door u opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen om deze over te dragen aan een andere organisatie;

• het recht op een menselijk oog bij geautomatiseerde beslissingen. Bij een geautomatiseerd besluit bestaat het recht om het besluit door menselijke tussenkomst te laten nemen.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar info@www.klikdigital.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die voor anderen van belang is of kan zijn. U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een bericht van ons.

Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen en proberen wij er met u uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen via onderstaand adres. Uiteraard gaan wij ook in dit verband vertrouwelijk en zorgvuldig om met de verstrekte persoonsgegevens.

Klik digital

Europalaan 500, 4e verdieping

3526 KS Utrecht

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Met de Moove tool worden cookies geblokkeerd als je hier geen toestemming voor hebt gegeven (met uitzondering van functionele cookies). In deze cookiebalk kun je direct controleren welk type cookies er geplaatst mogen worden. Wil je weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft u inzicht in welke cookies door welke tooling worden geplaatst en met welk doel.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen we cookies op uw apparaat plaatsen als deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s verschijnen.

Uw toestemming geldt voor de volgende onderdelen: www.Klikdigital.nl

Uw huidige status: Alle cookies toestaan.

Wijzig uw toestemming Toestemming intrekken

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 23-05-2018 door Klik digital:

Noodzakelijk (4)

Noodzakelijke cookies helpen een website nuttiger te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed werken

Marketing (4)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Niet geclassificeerd (1)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we samen met de aanbieders van individuele cookies nog aan het classificeren zijn.

Vrijwaring

Hoewel bij de ontwikkeling en het onderhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Klik digital aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de op deze website verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Klik digital worden ontleend, behoudens in die gevallen waarin een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waar Klik digital geen invloed op kan uitoefenen. Klik digital draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

auteursrechten

Het copyright van alle op deze website aanwezige inhoud berust bij Klik digital, tenzij door middel van bronvermeldingen uitdrukkelijk anders is vermeld. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtyping, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins wat van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke verwerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Klik digital.

Microsoft Clarity

We maken gebruik van Microsoft Clarity om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsgegevens, heatmaps en sessieherhalingen om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteit te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor websiteoptimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en reclame. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft.

Open chat
1
👋Do you want to grow together online and achieve great results? 📈 Send us a message on WhatsApp and receive more information!