Skip to main content
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL  1 DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: De wederpartij van Digital Movers B.V..

Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

ARTIKEL  2: ALGEMEEN

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DIGITAL MOVERS B.V. en Opdrachtgever waarop DIGITAL MOVERS B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DIGITAL MOVERS B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. DIGITAL MOVERS B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. Vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL  3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een uitdrukkelijke schriftelijke termijn voor aanvaarding opgenomen.

3.2.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3.  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DIGITAL MOVERS B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DIGITAL MOVERS B.V. anders aangeeft.

3.4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht DIGITAL MOVERS B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL  4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, INFORMATIE EN MIDDELEN

4.1 DIGITAL MOVERS B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs van DIGITAL MOVERS B.V. mag verwachten. DIGITAL MOVERS B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.

4.2.  DIGITAL MOVERS B.V. bepaalt de wijze  waarop  en  door  welke  perso(o)n(en)  de  opdracht  wordt  uitgevoerd,  doch  neemt daarbij  de  door  Opdrachtgever  kenbaar  gemaakte  wensen  zoveel  mogelijk  in  acht.  Indien en voor  zover  een  goede  uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Digital Movers B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3.  De Opdrachtgever draagt  er  zorg  voor  dat  alle  gegevens,  alsmede  wijzigingen  hierin,  in  de  vorm  en  op  de  wijze, waarvan  DIGITAL MOVERS B.V. aangeeft  dat  deze  noodzakelijk  zijn  of  waarvan  de  Opdrachtgever  redelijkerwijs  behoort te  begrijpen  dat  deze  noodzakelijk  zijn  zowel  bij  aanvang  als  tijdens  (voor)  het  uitvoeren  van  de  overeenkomst,  tijdigen  behoorlijk  aan  DIGITAL MOVERS B.V. worden  verstrekt.  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens  niet  tijdig  of  niet  behoorlijk  aan  DIGITAL MOVERS B.V. zijn  verstrekt,  heeft  DIGITAL MOVERS B.V. het  recht  de uitvoering  van  de  overeenkomst  op  te  schorten  en  /  of  de  uit  de  vertraging  voortvloeiende  extra  kosten  volgens  de gebruikelijke  tarieven  aan  de  Opdrachtgever  in  rekening  te  brengen.

4.4.  De Opdrachtgever draagt er  zorg  voor  dat  alle  middelen  en  voorzieningen,  waarvan  DIGITAL MOVERS B.V. aangeeft  dat deze  noodzakelijk  zijn  of  waarvan  de  Opdrachtgever  redelijkerwijs  behoort  te  begrijpen  dat  deze  noodzakelijk  zijn voor  het  uitvoeren  van  de  overeenkomst,  tijdig  en  ten  allen  tijde  aan  DIGITAL MOVERS B.V. ter  beschikking  staan  en  naar behoren  functioneren.  Indien de voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  benodigde  middelen  niet  afdoende  ter beschikking  van  DIGITAL MOVERS B.V. zijn,  heeft  DIGITAL MOVERS B.V. het  recht  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  op  te schorten  en  /  of  de  uit  de  vertraging  voortvloeiende  extra  kosten  volgens  de  gebruikelijke  tarieven  aan  de Opdrachtgever  in  rekening  te  brengen.

4.5.  Opdrachtgever staat in  voor  juistheid,  volledigheid  en  betrouwbaarheid  van  de  door  of  namens  hem  aan  DIGITAL MOVERS B.V.  verstrekte  gegevens,  middelen  en  voorzieningen.  DIGITAL MOVERS B.V. is niet aansprakelijk  voor  schade, van  welke  aard  ook,  doordat  DIGITAL MOVERS B.V. is  uit  gegaan  van  door  de  Opdrachtgever  verstrekte  onjuiste  en  /  of onvolledige  gegevens  e.d.,  tenzij  deze  onjuistheid  of  onvolledigheid  voor  DIGITAL MOVERS B.V. kenbaar  behoorde  te  zijn.

4.6.  Opdrachtgever is gehouden  DIGITAL MOVERS B.V. onverwijld  te  informeren  omtrent  wijzigingen  in  de  verstrekte gegevens  e.d.,  dan  wel  andere  feiten  en  omstandigheden,  die  in  verband  met  de  uitvoering  van  belang  kunnen  zijn.

4.7.  Indien is overeengekomen  dat  de  overeenkomst  in  fasen  zal  worden  uitgevoerd  kan  DIGITAL MOVERS B.V. de  uitvoering van  die  onderdelen  die  tot  een  volgende  fase  behoren  opschorten  tot  dat  de  Opdrachtgever  de  resultaten  van  de daaraan  voorafgaande  fase  schriftelijk  heeft  goedgekeurd.

4.8.  Indien door DIGITAL MOVERS B.V. of  door  DIGITAL MOVERS B.V. ingeschakelde  derden  in  het  kader  van  de  opdrachtwerkzaamheden  worden  verricht  op  de  locatie  van  Opdrachtgever  of  een  door  Opdrachtgever  aangewezen  locatie, draagt  Opdrachtgever  kosteloos  zorg  voor  de  door  die  medewerkers  in  redelijkheid  gewenste  faciliteiten.

 

 

ARTIKEL  5:  WIJZIGING  VAN  DE  OVEREENKOMST

5.1.  Indien tijdens de  uitvoering  van  de  overeenkomst  blijkt  dat  het  voor  een  behoorlijke  uitvoering  noodzakelijk  is  om de  te  verrichten  werkzaamheden  te  wijzigen  of  aan  te  vullen,  zullen  partijen  tijdig  en  in  onderling  overleg  de overeenkomst  dienovereenkomstig  aanpassen.

5.2.  Indien partijen overeenkomen  dat  de  overeenkomst  wordt  gewijzigd  of  aangevuld,  kan  het  tijdstip  van  voltooiing  van de  uitvoering  daardoor  worden  beïnvloed.  DIGITAL MOVERS B.V. zal de Opdrachtgever  zo  spoedig  mogelijk  hiervan  op  de hoogte  stellen.  Bedoelde wijziging of  aanvulling  van  de  overeenkomst  geeft  Opdrachtgever  geen  recht  op schadevergoeding.

5.3.  Indien de wijziging  van  of  aanvulling  op  de  overeenkomst  financiële  en  /  of  kwalitatieve  consequenties  zal  hebben,  zal DIGITAL MOVERS B.V. de  Opdrachtgever  hierover  tevoren  inlichten.  DIGITAL MOVERS B.V. is gerechtigd aan  Opdrachtgever meerkosten  in  rekening  te  brengen.

5.4.  Indien een vast  honorarium  is  overeengekomen  zal  DIGITAL MOVERS B.V. daarbij  aangeven  in  hoeverre  de  wijziging  of aanvulling  van  de  overeenkomst  een  overschrijding  van  dit  honorarium  tot  gevolg  heeft.

ARTIKEL  6: CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

6.1. De overeenkomst tussen DIGITAL MOVERS B.V. en  een  Opdrachtgever  wordt  aangegaan  voor  onbepaalde  tijd,  tenzij  uit de  aard  van  de  overeenkomst  anders  voortvloeit  of  partijen  uitdrukkelijk  en  schriftelijk  anders  overeenkomen.

6.2.  Is binnen de looptijd  van  de  overeenkomst  voor  de  voltooiing  van  bepaalde  werkzaamheden  een  termijn overeengekomen,  dan  is  dit  nimmer  een  fatale  termijn.  Bij overschrijding van de  uitvoeringstermijn  dient  de Opdrachtgever DIGITAL MOVERS B.V. derhalve  schriftelijk  in  gebreke  te  stellen.

6.3.  De overeenkomst kan  –  tenzij  vaststaat  dat  uitvoering  blijvend  onmogelijk  is  –  door  Opdrachtgever  niet  wegens termijnoverschrijding  worden  ontbonden,  tenzij  DIGITAL MOVERS B.V. de  overeenkomst  ook  niet  of  niet  geheel  uitvoert binnen  een  hem  na  afloop  van  de  overeengekomen  leveringstermijn  schriftelijk  aangezegde  redelijke  termijn.

ARTIKEL  7:  OPZEGGING

7.1. Ieder van partijen  is  bevoegd  de  overeenkomst  met  inachtneming  van  een  opzegtermijn  van  ten  minste  twee kalendermaanden  door  opzegging  te  beëindigen,  tenzij  partijen  anders  zijn  overeengekomen.  Opzegging dient schriftelijk te geschieden  middels  aangetekend  schrijven.

7.2.  Opdrachtgever is gehouden  om  bij  het  plaatsen  van  de  order met betrekking tot websiteontwikkeling een  aanbetaling  van  50%  van  de  in  totaal  geoffreerde bedragen  te  doen.  In geval van  een  tussentijdse  beëindiging  van  een  opdracht  aangegaan  voor  bepaalde  tijd  blijft Opdrachtgever  de  aanbetaling  verschuldigd,  voor  zover  deze  nog  niet  is  voldaan.  De aanbetaling heeft  te  gelden  als een  betaling  voor  door  DIGITAL MOVERS B.V. gemaakte  of  onherroepelijk  nog  te  maken  kosten  en  kan  derhalve  niet worden  teruggevorderd

7.3.  Indien de overeenkomst  tussentijds  wordt  opgezegd  door  DIGITAL MOVERS B.V.  ,  zal  DIGITAL MOVERS B.V. in  overleg  met Opdrachtgever  zorgdragen  voor  overdracht  van  nog  te  verrichten  werkzaamheden  aan  derden,  tenzij  er  feiten  en omstandigheden  aan  de  opzegging  ten  grondslag  liggen  die  aan  Opdrachtgever  toerekenbaar  zijn.

7.4.  Indien de overdracht  van  de  werkzaamheden  voor  DIGITAL MOVERS B.V. extra  kosten  met  zich  meebrengt,  is Opdrachtgever  verplicht  deze  aan  DIGITAL MOVERS B.V. te  betalen  met  inachtneming  van  hetgeen  is  gesteld  in  artikel  8 en  9  van  deze  algemene  voorwaarden.

7.5 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen, wordt de samenwerkingsovereenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, na afloop van de oorspronkelijke contractperiode automatisch verlengd met een periode van vier (4) maanden.

7.6 Bij automatische verlenging blijven alle bepalingen en voorwaarden van de oorspronkelijke overeenkomst van kracht, tenzij de Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

7.7 Eventuele wijzigingen in de voorwaarden of tarieven voor de verlengde periode dienen schriftelijk te worden overeengekomen en ondertekend door beide Partijen voorafgaand aan de start van de verlengde periode.

ARTIKEL  8:  VERGOEDING

8.1. Partijen kunnen bij  het  tot  stand  komen  van  de  overeenkomst  een  vaste  vergoeding  overeenkomen.

8.2. Indien geen vast  honorarium  wordt  overeengekomen,  zal  het  honorarium  worden  vastgesteld  op  grond  van werkelijk  bestede  uren.  Het honorarium wordt  berekend  volgens  de  gebruikelijke  uurtarieven  van  DIGITAL MOVERS B.V., geldende  voor  de  periode  waarin  de  werkzaamheden  worden  verricht,  tenzij  een  daarvan  afwijkend  uurtarief  is overeengekomen.

8.3.  De vergoeding en  eventuele  kostenramingen  zijn  exclusief  BTW.

8.4.  Bij opdrachten met  een  looptijd  van  meer  dan  twee  weken  zullen  de  verschuldigde  kosten  periodiek  in  rekening worden  gebracht.

8.5.  Indien DIGITAL MOVERS B.V. met de  Opdrachtgever  een  vaste  vergoeding  of  uurtarief  overeenkomt,  is  DIGITAL MOVERS B.V.  gerechtigd  tot  verhoging  van  deze  vergoeding  of  tarief,  bijvoorbeeld  in  geval  van  wijziging  of  aanvulling  van  de overeenkomst.

8.6.  Voorts is DIGITAL MOVERS B.V. gerechtigd  prijsstijgingen  door  te  berekenen  indien  tussen  het  moment  van  aanbieding  en levering  de  tarieven  ten  aanzien  van  bijv.  Lonen zijn  gestegen.

8.7.  Daarnaast mag DIGITAL MOVERS B.V. de  vergoeding  verhogen  wanneer  tijdens  de  uitvoering  van  de  werkzaamheden  blijkt dat  de  oorspronkelijk  overeengekomen  dan  wel  verwachte  hoeveelheid  werk  in  zodanige  mate  onvoldoende  werd ingeschat  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst,  en  zulks  niet  toerekenbaar  is  aan  DIGITAL MOVERS B.V.,  dat  in  redelijkheid niet  van  DIGITAL MOVERS B.V. mag  worden  verwacht  de  overeengekomen  werkzaamheden  te  verrichten  tegen  het  oorspronkelijk overeengekomen  vergoeding.  DIGITAL MOVERS B.V. zal de Opdrachtgever  in  dat  geval  van  het  voornemen tot  verhoging  van  de  vergoeding  of  tarief  in  kennis  stellen.  DIGITAL MOVERS B.V. zal daarbij de  omvang  van  en  de  datum waarop  de  verhoging  zal  ingaan,  vermelden.

ARTIKEL  9:  BETALING

9.1. Betaling dient te  geschieden  binnen  15  dagen  na  factuurdatum,  zonder  enige  aftrek,  korting  of  verrekening  doorstorting  of  overmaking  op  de  door  DIGITAL MOVERS B.V. aangegeven  bank  of  girorekening.  Bezwaren tegen de  hoogte van  de  declaraties  schorten  de  betalingsverplichting  niet  op.

9.2.  Indien Opdrachtgever in  gebreke  blijft  met  de  betaling  binnen  de  termijn  van  15  dagen  dan  is  de  Opdrachtgever  van rechtswege  in  verzuim.  Opdrachtgever is als dan  een  rente  verschuldigd  gelijk  aan  de  geldende  wettelijke handelsrente.  De rente over  het  opeisbaar  bedrag  zal  worden  berekend  vanaf  het  moment  dat  Opdrachtgever  in verzuim  is  tot  het  moment  van  voldoening  van  het  volledige  bedrag,  waarbij  een  gedeelte  van  een  maand  als volledige  maand  wordt  gerekend.

9.3.  In geval van liquidatie,  faillissement,  beslag  of  surseance  van  betaling  van  de  Opdrachtgever  zijn  de  vorderingen  van DIGITAL MOVERS B.V. op  de  Opdrachtgever  terstond  opeisbaar.

9.4.  DIGITAL MOVERS B.V. heeft het recht  de  door  Opdrachtgever  gedane  betalingen  toe  te  rekenen  tot  de  volgende  posten  in aflopende  volgorde: i. de  kosten,  vervolgens  in  mindering  van  de ii. Opengevallen renten;  en,  iii. Tenslotte op  de  hoofdsom  en  de  lopende  rente.  DIGITAL MOVERS B.V. kan, zonder daardoor  in  verzuim  te  komen,  een  aanbod  tot  betaling  weigeren,  indien  de Opdrachtgever  een  andere  volgorde  voor  de  toerekening  aanwijst.  DIGITAL MOVERS B.V. kan volledige aflossing  van  de hoofdsom  weigeren,  indien  daarbij  niet  eveneens  de  opengevallen  en  lopende  rente  alsmede  de  kosten  worden voldaan.

ARTIKEL  10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Alle door DIGITAL MOVERS B.V. geleverde  zaken,  daaronder  eventueel  mede  begrepen  ontwerpen,  schetsen, tekeningen,  films,  software,  (elektronische)  bestanden,  pixels, content enz.,  blijven  eigendom  van  DIGITAL MOVERS B.V. totdat  de Opdrachtgever  alle  verplichtingen  uit  alle  met  DIGITAL MOVERS B.V. gesloten  overeenkomsten  is  nagekomen,  dit  ter beoordeling  van  DIGITAL MOVERS B.V..

10.2.  De Opdrachtgever is  niet  bevoegd  de  onder  het  eigendomsvoorbehoud  vallende  zaken  te  verpanden  noch  op  enige andere  wijze  te  bezwaren.

10.3.  Indien derden beslag  leggen  op  de  onder  eigendomsvoorbehoud  geleverde  zaken  dan  wel  rechten  daarop  willen vestigen  of  doen  gelden,  is  Opdrachtgever  verplicht  DIGITAL MOVERS B.V. zo  snel  als  redelijkerwijs  verwacht  mag worden  daarvan  op  de  hoogte  te  stellen.

10.4.  De Opdrachtgever verplicht  zich  de  onder  eigendomsvoorbehoud  geleverde  zaken  te  verzekeren  en  verzekerd  te houden  tegen  brand,  ontploffings-  en  waterschade  alsmede  tegen  diefstal  en  de  polis  van  deze  verzekering  op eerste  verzoek  ter  inzage  te  geven.

10.5.  Door DIGITAL MOVERS B.V. geleverde zaken,  die  krachtens  het  onder  1.  Van dit  artikel  bepaalde  onder  het eigendomsvoorbehoud  vallen,  mogen  slechts  in  het  kader  van  een  normale  bedrijfsuitoefening  worden doorverkocht  en  nimmer  als  betaalmiddel  worden  gebruikt.

10.6.  Voor het geval  dat  DIGITAL MOVERS B.V. zijn in  dit  artikel  aangeduide  eigendomsrechten  wil  uitoefenen,  geeft  de Opdrachtgever  reeds  nu  onvoorwaardelijke  en  niet  herroepbare  toestemming  aan  DIGITAL MOVERS B.V. of  door  deze aan  te  wijzen  derden  om  al  die  plaatsen  te  betreden  waar  de  eigendommen  van  DIGITAL MOVERS B.V. zich  bevinden  en die  zaken  mede  terug  te  nemen.

ARTIKEL  11: INCASSOKOSTEN

11.1. Alle in redelijkheid  door  DIGITAL MOVERS B.V. in  verband  met  de  niet-  of  niet  tijdige  nakoming  door  de  Opdrachtgever van  diens  betalingsverplichtingen  gemaakte  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke  (incasso)kosten,  zijn  voorrekening  van  de  Opdrachtgever.

11.2.  Opdrachtgever is over  de  gemaakte  incassokosten  rente  verschuldigd.

ARTIKEL  12:  ONDERZOEK, RECLAMES

12.1. Klachten over de  verrichte  werkzaamheden  dienen  door  de  Opdrachtgever  binnen  8  dagen  na  ontdekking,  doch uiterlijk  binnen  14  dagen  na  voltooiing  van  de  betreffende  werkzaamheden  schriftelijk  te  worden  gemeld  aan  DIGITAL MOVERS B.V..  De ingebrekestelling dient  een  zo  gedetailleerd  mogelijke  omschrijving  van  de  tekortkoming  te bevatten,  zodat  DIGITAL MOVERS B.V. in  staat  is  adequaat  te  reageren.  Een reclame schort  de  betalingsverplichting  van Opdrachtgever  niet  op,  behoudens  voorz over  de  DIGITAL MOVERS B.V. aan  Opdrachtgever  schriftelijk  te  kennen  heeft gegeven  dat  deze  de  reclame  (deels)  gegrond  acht.

12.2.  Indien een  klacht  gegrond  is,  zal  DIGITAL MOVERS B.V. de  werkzaamheden  alsnog  verrichten  zoals  overeengekomen, tenzij  dit  inmiddels  voor  de  Opdrachtgever  aantoonbaar  zinloos  is  geworden.  Dit laatste  dient  door  de Opdrachtgever  schriftelijk  kenbaar  te  worden  gemaakt.

12.3.  Indien  het  alsnog  verrichten  van  de  overeengekomen  werkzaamheden  niet  meer  mogelijk  of  zinvol  is,  kan  DIGITAL MOVERS B.V.  een  gedeelte  van  het  reeds  betaalde  honorarium  terugbetalen  zonder  verdere  uitvoering  aan  de opdracht  te  geven  en  zal  DIGITAL MOVERS B.V. in  voorkomend  geval  slechts  aansprakelijk  kunnen  zijn  binnen  de grenzen  van  artikel  16.

ARTIKEL  13:  VERVALTERMIJN

13.1 Onverminderd  het  bepaalde  in  artikel  12  is  Opdrachtgever  gehouden,  indien  hij  van  oordeel  is  of  blijft  dat  DIGITAL MOVERS B.V.  de  overeenkomst  niet  tijdig,  niet  volledig  of  niet  behoorlijk  heeft  uitgevoerd,  zulks  –tenzij  dit  reeds  op grond  van  het  bepaalde  in  artikel  12.1  is  gebeurd-  onverwijld  schriftelijk  aan  DIGITAL MOVERS B.V. kenbaar  te  maken en  de  daarop  gebaseerde  aanspraken  binnen  één  jaar  na  dagtekening  van  de  hiervoor  bedoelde  kennisgeving,  dan wel  binnen  één  jaar,  nadat  die  kennisgeving  had  behoren  te  worden  gedaan,  in  rechte  geldend  te  maken,  bij gebreke  waarvan  al  zijn  rechten  en  aanspraken  te  dier  zake  vervallen  door  het  verstrijken  van  de  hiervoor bedoelde  termijn.

ARTIKEL  14:  OPSCHORTING  EN  ONTBINDING

14.1.  DIGITAL MOVERS B.V. is bevoegd  de  nakoming  van  de  verplichtingen  op  te  schorten  of  de  overeenkomst  te  ontbinden, indien: Opdrachtgever  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  niet  of  niet  volledig  nakomt. Na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  DIGITAL MOVERS B.V. ter  kennis  gekomen  omstandigheden  goede  grond  geven te  vrezen  dat  de  Opdrachtgever  de  verplichtingen  niet  zal  nakomen.  In geval  er  goede  grond  bestaat  te  vrezen dat  de  Opdrachtgever  slechts  gedeeltelijk  of  niet  behoorlijk  zal  nakomen,  is  de  opschorting  slechts  toegelaten voor  zover  de  tekortkoming  haar  rechtvaardigt.  Opdrachtgever  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst  verzocht  is  zekerheid  te  stellen  voor  de  voldoening  van  zijn verplichtingen  uit  de  overeenkomst  en  deze  zekerheid  uitblijft  of  onvoldoende  is.

14.2.  Voorts is  DIGITAL MOVERS B.V. bevoegd  de  overeenkomst  te  (doen)  ontbinden  indien  zich  omstandigheden  voordoen welke  van  dien  aard  zijn  dat  nakoming  van  de  overeenkomst  onmogelijk  of  naar  maatstaven  van  redelijkheid  en billijkheid  niet  langer  kan  worden  gevergd  dan  wel  indien  zich  anderszins  omstandigheden  voordoen  welke  van dien  aard  zijn  dat  ongewijzigde  instandhouding  van  de  overeenkomst  in  redelijkheid  niet  mag  worden  verwacht.

14.3. Indien de overeenkomst  wordt  ontbonden  zijn  de  vorderingen  van  DIGITAL MOVERS B.V. op  de  Opdrachtgever onmiddellijk  opeisbaar.  Indien DIGITAL MOVERS B.V. de nakoming  van  zijn  verplichtingen  opschort,  behoudt  hij  zijn aanspraken  uit  de  wet  en  overeenkomst.

14.4. DIGITAL MOVERS B.V. behoudt steeds  het  recht  schadevergoeding  te  vorderen.

ARTIKEL  15:  TERUGGAVE  TER  BESCHIKKING  GESTELDE  ZAKEN

15.1. Indien DIGITAL MOVERS B.V. aan Opdrachtgever  bij  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  zaken  ter  beschikking  heeft gesteld  is  Opdrachtgever  gehouden  het  geleverde  op  eerste  verzoek  van  DIGITAL MOVERS B.V. binnen  14  dagen  in oorspronkelijke  staat,  vrij  van  gebreken  en  volledig  te  retourneren.

15.2.  Indien Opdrachtgever in  gebreke  blijft  met  de  onder  1.  Genoemde verplichting  tot  teruggave,  is  Opdrachtgever verplicht  de  daaruit  voortvloeiende  schade  en  kosten,  waaronder  de  kosten  van  vervanging,  aan  DIGITAL MOVERS B.V.  te  vergoeden.

ARTIKEL  16:  AANSPRAKELIJKHEID

16.1. Indien DIGITAL MOVERS B.V. aansprakelijk mocht  zijn  voor  veroorzaakte  schade,  dan  is  deze  aansprakelijkheid  beperkt tot  hetgeen  in  deze  bepaling  is  geregeld.

16.2  De  aansprakelijkheid  van  DIGITAL MOVERS B.V. voor  schade  van  de  Opdrachtgever,  welke  is  veroorzaakt  door  niet tijdige,  niet  volledige  of  niet  behoorlijke  uitvoering  van  de  opdracht,  is  beperkt  tot  maximaal  tweemaal  het  bedrag van  het  honorarium,  dat  door  DIGITAL MOVERS B.V. aan  de  Opdrachtgever  in  rekening  is  gebracht  voor  het  verrichten van  de  werkzaamheden  waarin  de  oorzaak  van  de  schade  is  gelegen,  met  dien  verstande  dat  daarbij  alleen  het honorarium  in  aanmerking  wordt  genomen  dat  betrekking  heeft  op  de  laatste  drie  maanden  waarin  die werkzaamheden  zijn  verricht.  De eventueel door  DIGITAL MOVERS B.V. aan  de  Opdrachtgever  verschuldigde schadevergoeding  zal  echter  nimmer  hoger  zijn  dan  het  bedrag  waarvoor  de  aansprakelijkheid  van  DIGITAL MOVERS B.V.  in  voorkomend  geval  door  verzekering  is  gedekt,  althans  tot  maximaal  het  bedrag  van  €2000,=  voor zover  bedoelde  verzekering  in  voorkomend  geval  geen  dekking  zou  verlenen.  Het voorgaande geldt  niet  in geval van  opzet  of  daarmee  gelijk  te  stellen  grove  onzorgvuldigheid  van  DIGITAL MOVERS B.V. .  Onder DIGITAL MOVERS B.V. zijn in deze  en  de  volgende  bepalingen  van  dit  artikel  mede  begrepen  zijn  werknemers  alsmede  eventuele  door  hem  bij de  uitvoering  van  de  opdracht  ingeschakelde  derden.

16.3 DIGITAL MOVERS B.V. is  niet  aansprakelijk  voor  schade,  welke  is  veroorzaakt  doordat  de  Opdrachtgever  niet  heeft voldaan  aan  zijn  uit  artikel  4.3  voortvloeiende  informatieverplichting  of  doordat  de  door  Opdrachtgever  verstrekte informatie  niet  voldoet  aan  hetgeen  waarvoor  hij  krachtens  artikel  4.5  instaat,  tenzij  deze  schade  mede  is veroorzaakt  door  opzet  of  daarmee  gelijkt  te  stellen  grove  onzorgvuldigheid  van  DIGITAL MOVERS B.V. .

16.4 DIGITAL MOVERS B.V. is  voorts  niet  aansprakelijk  voor  schade,  welke  is  veroorzaakt  door  handelen  of  nalaten  van  door Opdrachtgever  bij  de  uitvoering  van  de  opdracht  betrokken  derden,  tenzij  die  schade  in  overwegende  mate  mede is  veroorzaakt  door  opzet  of  daarmee  gelijk  te  stellen  grove  onzorgvuldigheid  van  DIGITAL MOVERS B.V..

16.5 DIGITAL MOVERS B.V. is  overigens  steeds  bevoegd  de  schade  van  de  Opdrachtgever  zoveel  mogelijk  te  beperken  of ongedaan  te  maken,  waartoe  Opdrachtgever  alle  medewerking  zal  verlenen.

16.6 DIGITAL MOVERS B.V. is  nimmer  aansprakelijk  voor  indirecte  schade,  daaronder  begrepen  gevolgschade,  gederfde winst,  gemiste  besparingen  en  schade  door  bedrijfsstagnatie.  Het voorgaande  lijdt  uitzondering  ingeval  van  opzet of  daarmee  gelijk  te  stellen  grove  onzorgvuldigheid  van  DIGITAL MOVERS B.V..

ARTIKEL  17:  VRIJWARINGEN

17.1. De Opdrachtgever  vrijwaart  DIGITAL MOVERS B.V. voor  aanspraken  van  derden  met  betrekking  tot  rechten  van intellectuele  eigendom  op  door  de  Opdrachtgever  verstrekte  materialen  of  gegevens,  die  bij  de  uitvoering  van  de overeenkomst  worden  gebruikt.

17.2. Indien Opdrachtgever aan  DIGITAL MOVERS B.V. informatiedragers,  elektronische  bestanden  of  software  etc.  Verstrekt, garandeert deze  dat  de  informatiedragers,  elektronische  bestanden  of  software  vrij  zijn  van  virussen  en  defecten.

17.3 Opdrachtgever vrijwaart  DIGITAL MOVERS B.V. voor  aanspraken  van  derden  terzake  van  schade,  welke  verband  houdt met  of  voortvloeit  uit  de  door  DIGITAL MOVERS B.V. uitgevoerde  opdracht,  indien  en  voor  zover  DIGITAL MOVERS B.V.  daarvoor  krachtens  het  bepaalde  in  artikel  16  niet  jegens  de  Opdrachtgever  aansprakelijk  is.

ARTIKEL  18:  RISICOIOVERGANG

18.1. Het risico van  verlies  of  beschadiging  van  de  zaken  die  voorwerp  van  de  overeenkomst  zijn,  gaat  op  Opdrachtgever over  op  het  moment  waarop  deze  aan  Opdrachtgever  juridisch  en/of  feitelijk  worden  geleverd  en  daarmee  in  de macht  van  Opdrachtgever  of  van  een  door  Opdrachtgever  aan  te  wijzen  derden  worden  gebracht.

ARTIKEL  19:  OVERMACHT

19.1. Partijen zijn niet  gehouden  tot  het  nakomen  van  enige  verplichting,  indien  zij  daartoe  gehinderd  worden  als  gevolg van  een  omstandigheid  die  niet  is  te  wijten  aan  schuld,  en  noch  krachtens  de  wet,  een  rechtshandeling  of  in  het verkeer  geldende  opvattingen  voor  hun  rekening  komt.

19.2.  Onder overmacht wordt  in  deze  algemene  voorwaarden  verstaan  naast  hetgeen  daaromtrent  in  de  wet  en jurisprudentie  wordt  begrepen,  alle  van  buiten  komende  oorzaken,  voorzien  of  niet  voorzien,  waarop  DIGITAL MOVERS B.V.  geen  invloed  kan  uitoefenen,  doch  waardoor  DIGITAL MOVERS B.V. niet  in  staat  is  de  verplichtingen  na  te komen.  Werkstakingen in het  bedrijf  van  DIGITAL MOVERS B.V. worden  daaronder  begrepen.

19.3.  DIGITAL MOVERS B.V. heeft ook het  recht  zich  op  overmacht  te  beroepen,  indien  de  omstandigheid  die  (verdere)nakoming  verhindert,  intreedt  nadat  DIGITAL MOVERS B.V. zijn  verplichtingen  had  moeten  nakomen.

19.4.  Partijen kunnen gedurende  de  periode  dat  de  overmacht  voortduurt  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst opschorten.  Indien deze periode  langer  duurt  dan  twee  maanden  is  ieder  der  partijen  gerechtigd  de  overeenkomst te  ontbinden,  zonder  verplichting  tot  vergoeding  van  schade  aan  de  andere  partij.

19.5.  Voor zoveel DIGITAL MOVERS B.V. ten  tijde  van  het  intreden  van  overmacht  inmiddels  gedeeltelijk  zijn  verplichtingen uit  de  overeenkomst  is  nagekomen  of  deze  zal  kunnen  nakomen,  en  aan  het  nagekomen  respectievelijk  na  te komen  gedeelte  zelfstandige  waarde  toekomt,  is  DIGITAL MOVERS B.V. gerechtigd  om  het  reeds  nagekomen respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  separaat  te  declareren.  Opdrachtgever is gehouden  deze  declaratie  te  voldoen als  ware  het  een  afzonderlijke  overeenkomst.

ARTIKEL  20:  GEHEIMHOUDING

20.1. Beide partijen  zijn  verplicht  tot  geheimhouding  van  alle  vertrouwelijke  informatie  die  zij  in  het  kader  van  hun  overeenkomst  van  elkaar  of  uit  andere  bron  hebben  verkregen.  Informatie geldt  als  vertrouwelijk  als  dit  door  de andere  partij  is  medegedeeld  of  als  dit  voortvloeit  uit  de  aard  van  de  informatie.

20.2.  Indien,  op  grond  van  een  wettelijke  bepaling  of  een  rechterlijke  uitspraak,  DIGITAL MOVERS B.V. gehouden  is vertrouwelijke  informatie  aan  door  de  wet  of  de  bevoegde  rechter  aangewezen  derden  mede  te  verstrekken,  en DIGITAL MOVERS B.V. zich  ter  zake  niet  kan  beroepen  op  een  wettelijk  dan  wel  door  de  bevoegde  rechter  erkend  of toegestaan  recht  van  verschoning,  dan  is  DIGITAL MOVERS B.V. niet  gehouden  tot  schadevergoeding  of schadeloosstelling  en  is  de  wederpartij  niet  gerechtigd  tot  ontbinding  van  de  overeenkomst  op  grond  van  enige schade,  hierdoor  ontstaan.

ARTIKEL  21: INTELLECTUELE  EIGENDOM  EN  AUTEURSRECHTEN

21.1. Onverminderd het  overigens  in  deze  algemene  voorwaarden  bepaalde  behoudt  DIGITAL MOVERS B.V. zich  de  rechten en  bevoegdheden  voor  die  DIGITAL MOVERS B.V. toekomen  op  grond  van  de  Auteurswet  en  alle  andere  toepasselijke wetgeving  omtrent  intellectuele  eigendom.

21.2. Alle door DIGITAL MOVERS B.V. verstrekte  stukken,  zoals  rapporten,  adviezen,  overeenkomsten,  ontwerpen,  schetsen, tekeningen,  software  enz.,  zijn  uitsluitend  bestemd  om  te  worden  gebruikt  door  de  Opdrachtgever  en  mogen  niet door  hem  zonder  voorafgaande  toestemming  van  DIGITAL MOVERS B.V. worden  verveelvoudigd,  openbaar  gemaakt,  of ter  kennis  van  derden  gebracht,  tenzij  uit  de  aard  van  de  verstrekte  stukken  anders  voortvloeit.

21.3.  DIGITAL MOVERS B.V. behoudt het  recht  de  door  de  uitvoering  van  de  werkzaamheden  toegenomen  kennis  voor  andere doeleinden  te  gebruiken,  voor  zover  hierbij  geen  vertrouwelijke  informatie  ter  kennis  van  derden  wordt  gebracht.

21.4. Indien DIGITAL MOVERS B.V. gebruik maakt  van  niet-rechtsvrije muziek  of  voice-materiaal,  draagt  de  opdrachtgever zelf  de  volledige  verantwoordelijkheid  en  aansprakelijkheid  voor  het  gebruik  en/of  registratie  hiervan. Opdrachtgever vrijwaart  DIGITAL MOVERS B.V. voor  alle  schade  die  voortvloeit  uit  onrechtmatig  of  onjuist  gebruik  van dat  materiaal,  inclusief  eventuele  BUMAISTEMRA  (na)heffingen.

ARTIKEL  22:  NIET OVERNAME  PERSONEEL

22.1. De  Opdrachtgever  zal  gedurende  de  looptijd  van  de  overeenkomst  alsmede  één  jaar  na  beëindiging  daarvan,  op generlei  wijze,  behoudens  nadat  goed  zakelijk  overleg  ter  zake  heeft  plaatsgehad  met  DIGITAL MOVERS B.V.  ,medewerkers  van  DIGITAL MOVERS B.V. of  van  ondernemingen  waarop  DIGITAL MOVERS B.V. ter  uitvoering  van  deze overeenkomst  beroep  heeft  gedaan  en  die  betrokken  zijn  (geweest)  bij  de  uitvoering  van  de  overeenkomst,  in dienst  nemen  dan  wel  anderszins,  direct  of  indirect,  voor  zich  laten  werken.

ARTIKEL  23:  GESCHILLEN

23.1. De rechter  in  de  vestigingsplaats  van  DIGITAL MOVERS B.V. is  bij  uitsluiting  bevoegd  van  geschillen  kennis  te  nemen, tenzij  bepalingen  van  dwingend  recht  anders  voorschrijven.

23.2.  Partijen zullen  eerst  een  beroep  op  de  rechter  doen  nadat  zij  zich  tot  het  uiterste  hebben  ingespannen  een  geschil in  onderling  overleg  te  beslechten.

 

 

ARTIKEL  24:  TOEPASSELIJK  RECHT

24.1.  Alle rechtsverhoudingen  tussen  DIGITAL MOVERS B.V. en  de  Opdrachtgever  waarop  deze  algemene  voorwaarden  van toepassing  zijn,  worden  beheerst  door  Nederlands  recht.  Het Weens  Koopverdrag  is  uitdrukkelijk  uitgesloten.

ARTIKEL  25:  VINDPLAATS  VAN  DE  VOORWAARDEN

25.1. Deze voorwaarden  zijn  geplaatst  op  de  website  van  DIGITAL MOVERS B.V..

25.2. Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Chat openen
1
👋 Samen online groeien en mooie resultaten behalen? 📈 Stuur ons een WhatsApp berichtje en ontvang meer informatie!